Одржана седница Скупштине Града Новог Сада

Данас је одржана IX седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће одлуке:

 

1. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа", Нови Сад за 2012. годину

2. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и развоја Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад за 2012. годину

3. Одлука о буџету Града Новог Сада за 2013. годину

4. Одлука о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2013. годину

5. Одлука о Програму финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса за 2013. годину

6. Одлука о измени и допуни Одлуке о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта

7. Одлука о утврђивању вредности бода за одређивање висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта за 2013. годину

8. Одлука о финансирању обраде података у вези са накнадом за коришћење грађевинског земљишта у 2013. години

9. Одлука о утврђивању критеријума за умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2013. години

10. Одлука о Програму мера за унапређења услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци за 2013. годину

11. Одлука о Програму изградње и одржавања пословног простора у 2013. години

12. Одлука о Програму одржавања објеката путне привреде за 2013. годину

13. Одлука о Програму изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана", Нови Сад за 2013. годину

14. Одлука о Програму за обезбеђивање услова за несметано одвијање процеса производње и диструбуције топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана", Нови Сад, за 2013. годину – текуће субвенције

15. Програм за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад, за 2013. годину – текуће субвенције

16. Програм коришћења средстава из буџета Града Новог Сада намењених Јавном предузећу "Спортски и пословни центар Војводина", Нови Сад, за 2013. годину – текуће субвенције

17. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2013. годину

18. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа", Нови Сад и текућег одржавања чистоће за 2013. годину

19. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило", Нови Сад и текућег одржавања зеленила за 2013. годину

20. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница", Нови Сад за 2013. годину

21. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Лисје", Нови Сад и текућег одржавања гробаља за 2013. годину

22. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Информатика", Нови Сад и текућег одржавања за 2013. годину

23. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Нови Сад за 2013. годину

24. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Пут", Нови Сад за 2013. годину

25. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад за 2013. годину

26. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина", Нови Сад за 2013. годину

27. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан", Нови Сад за 2013. годину

28. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа Градски информативни центар "Аполо" Нови Сад за 2013. годину

29. Одлука о уређењу Града Новог Сада

30. Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса

31. Одлука о одређивању органа надлежног за одлучивање о отуђењу, односно давању у закуп грађевинског земљишта у својини Града Новог Сада

32. Одлука о изменама Одлуке о раскопавању површина јавне намене

33. Одлука о изменама Одлуке о градским административним таксама

34. Одлука о локалним комуналним таксама

35. Одлука о условном отпису камата и мировању дуга по основу изворних локалних јавних прихода

36. Одлука о измени и допуни Одлуке о организовању Радне организације "Стан" из Новог Сада као јавног предузећа за стамбене услуге

37. Одлука о измени Одлуке о организовању комуналне радне организације "Чистоћа" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа

38. Одлука о измени Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница", Нови Сад

39. Одлука о постављању бисте Александра Берића у Новом Саду

40. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Завод за изградњу Града", у Новом Саду за 2013. годину

41. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Нови Сад за 2013. годину

42. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду за 2013. годину

43. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана", Нови Сад за 2013. годину

44. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа", Нови Сад за 2013. годину

45. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница", Нови Сад за 2013. годину

46. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило", Нови Сад за 2013. годину

47. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје", Нови Сад за 2013. годину

48. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Информатика", Нови Сад за 2013. годину

49. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам", Завод за урбанизам Нови Сад за 2013. годину

50. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад за 2013. годину

51. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Пут", Нови Сад за 2013. годину

52. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Нови Сад за 2013. годину

53. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан", Нови Сад за 2013. годину

54. Решење о давању сагласности на Одлуку о Програму пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина", Нови Сад за 2013. годину

55. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Градски информативни центар "Аполо" Нови Сад за 2013. годину

56. Решење о давању сагласности на Програм рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2013. годину

57. Решење о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2013. годину

58. Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2013. годину

59. Решење о давању сагласности на Програм рада Међуопштинске радне групе за управљање отпадом за 2013. годину

60. Решење о давању сагласности на планирана материјална средства за остваривање Предшколског програма Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад за период од 1. септембра 2012. до 31. августа 2013. године

61. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа "Тржница", Нови Сад

62. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Нови Сад

63. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа "Лисје", Нови Сад

64. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа "Чистоћа", Нови Сад

65. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа "Информатика", Нови Сад

66. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа "Пут", Нови Сад

67. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа Градски информативни центар "Аполо", Нови Сад

68. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад

69. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан", Нови Сад

70. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Дома здравља "Нови Сад", Нови Сад

71. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Туристичке организације Града Новог Сада

72. Решење о образовању и именовању Организационог одбора за реализацију иницијативе да се Град Нови Сад кандидује за Европску престоницу културе 2020. године

73. Решење о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2013. годину

74. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2013. годину

75. Решење о измени Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације и именовању заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације

76. Решење о измени Решења о именовању представника и заменика представника Града Новог Сада у Међуопштинску радну групу за управљање комуналним отпадом

77. Анализа "Здравствено стање становништва Града Новог Сада 2011. године"

Института за јавно здравље Војводине

78. Закључак у вези са уступањем права на коришћење покретних ствари Министарству унутрашњих послова РС, Полицијској управи у Новом Саду

79. Предлог Одборничке групе "Сви за Нови Сад" за именовање заменице члана Градске изборне комисије

80. Предлог Одборничке групе "Избор за бољи Нови Сад – Бојан Пајтић" за именовање заменице члана Градске изборне комисије

81. Предлози Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања

Нови Сад, 28. децембар 2012.